กำลังมองหาการฝึกอบรม

ที่เห็นผลได้จริงอยู่หรือเปล่

About us

ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์
ผู้ก่อตั้งสถาบัน


ภายหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจปี 2540 เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย หลายองค์กรมีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบงานต่างๆ ในองค์กร โดยเฉพาะเทคนิคการบริหารและการจัดการกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญและเป็นพื้นฐานในการบริหารงานด้านต่างๆ ก็ได้เข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม มีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชื่อดังจากต่างประเทศจำนวนมากเข้ามาช่วยให้คำแนะนำด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับต่างๆ ขององค์กร ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในองค์กรชั้นนำของประเทศไทย

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น D4 ปรารถนาที่จะเห็น บริษัทที่ปรึกษาและสถานบันฝึกอบรมของคนไทยที่สามารถสร้างหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ (Soft Skills) ได้มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างชาติ มีเนื้อหาหลักสูตรที่ได้ประโยชน์ มีเนื้อหาสาระที่จับต้องได้ตรงเข้าสู่ประเด็นที่มีความสำคัญ องค์ความรู้ที่ได้ต้องสามารถนำมาใช้ได้จริงขณะเดียวกัน ก็มีเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ พร้อมกับสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมมีพลัง และมีความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

เราได้สร้างสถาบันดีโฟ (D4 Training Institute) พร้อมกับการสร้างเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการการพัฒนาตนเอง พร้อมด้วยรูปแบบการฝึกอบรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับของเรา และเริ่มให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546 เป็นต้นมา เราพัฒนาเนื้อหา สาระ รูปแบบ วิธีการนำเสนอ พร้อมกับติดตามเทคนิควิธีการสมัยใหม่อยู่เสมอทั้งจากนักวิชาการ นักปราชญ์ชาวตะวันตกและตะวันออก นักวิชาการชาวไทยที่มีชื่อเสียง รวมถึงปราชญ์ชาวบ้านที่เป็นภูมิปัญญาของประเทศ เราเชื่อว่าการพัฒนาไม่มีคำว่าสิ้นสุด ไม่มีพรมแดน จนปัจจุบันนี้เราสามารถสร้างวิทยากรหลายท่านที่สามารถบรรยายเนื้อหาหลักสูตรต่างๆ ตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี และเราก็เริ่มพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Website (www.d4.co.th) หนังสือ และบทความต่างๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการเรียนรู้ของพนักงานในปัจจุบันให้มากที่สุด

เรามีความปรารถนาและความหวังอันแรงกล้าที่จะเห็นคนไทยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งมีความสุข มีความเข้าอกเข้าใจเพื่อนร่วมงาน ทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง คุณค่าของคนรอบข้าง และคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน