D4 : Project

เบื้องหลังของการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจาก Culture Change โครงการนี้

เริ่มตั้งทิศทางและค่านิยมสู่การปฏิบัติจากผู้บริหารสุงสุดและทีม Change Agent (CA) สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะขยายวงสู่ทุกส่วนงาน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมจากกลุ่มย่อยๆ ด้วยการสร้างความเป็นไปได้ที่จะสร้างกระแสแห่งความสำเร็จและความดี ตลอดเวลา 4-6 เดือน

  • ทีม CA จะผ่านทุกกระบวนการของ D1-D3
  • สื่อสารและสร้างเครือข่าย กับพนักงานทั้งองค์กรในรุปแบบต่างๆ
  • ริเริ่มด้วยกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความรักความผูกพัน โครงการเดิมที่เคยคิดแต่ไม่ทำ หรือโครงการใหม่ๆ โดยทีมจะนำบุคคลากร ดึงคนที่ต้องการสร้างความสำเร็จจากทั่วทั้งองค์กร มาทำให้สิ่งต่างๆ เกิดขึ้น และเริ่มสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้องค์กร

Culture Change

Vision Mission Value และพฤติกรรมของพนักงาน ที่ไม่ใช่เขียนมาเพื่อความสวยหรู แต่สามารถบริหารให้เกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ โดยขยายจากกลุ่ม Change Agent สู่พนักงานทั่วทั้งองค์กร ด้วย PSDM Architect ลิขสิทธิ์เฉพาะของ D4

Service Culture

Service Wow!! หัวใจสำคัญของการรับรู้ถึงวัฒนธรรมของงานบริการคือทำให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการสัมผัสได้ จากการปรับ Mindset เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการภายในทั้งบุคคล ระบบ และการติดตามผล กระจายสู่วัฒนธรรมการให้บริการที่ยอดเยี่ยมทั้งองค์กรอย่างที่ไม่เคยทำได้มาก่อน

Corporate Governance Culture

CG พื้นฐานของการทำธุรกิจ ความซื่อตรง ซื่อสัตย์ โปร่งใส เปรียบเหมือนเสาเข็มของอาคารที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่เพียงการเขียน Code of Conduct หรือคู่มือ Ethics เท่านั้น แต่มันเป็นการดำเนินชีวิตที่แทรกในการทำงานเป็นประจำทุกวันที่สร้างความภูมิใจของพนักงานทุก ๆ วัน

Happy Workplace Culture

Engagement เริ่มจากความคิดความสุข ความรักในงานที่ทำ วิธีการคิดและการยอมรับแบบ Be With จะทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ ๆ โครงการที่จะทำให้พนักงานมีมุมมองที่เต็มเปี่ยมด้วยพลังและการยอมรับกับกฏแห่งธรรมชาติและความเป็นมนุษย์ ลิขสิทธิ์เฉพาะของ D4