D3 : Program

การเปลี่ยนแปลงสำหรับกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจริงจัง เช่น กลุ่มของ Leader, Talent, Change Agent, Focused Group ที่พร้อมจะเข้าโปรแกรมที่จะมีกระบวนการติดตาม เพื่อการนำสิ่งต่างๆ ไปทดลองขับเคลื่อนจริงเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตการทำงาน

  • ผู้เข้าโครงการจะต้องผ่านทั้ง Workshop กิจกรรมต่าง ๆ
  • ทีมงาน D4 จะติดตามและเป็นที่ปรึกษา แบบ 1:4 ตลอด 2-3 เดือน
  • มีการแชร์ กระตุ้นจากการติดตามผ่านกลุ่ม Line การนำเสนอผ่านผู้บริหารระดับสูงสุด
  • วัดการเปลี่ยนแปลงจากผลลัพธ์ และบรรยากาศการทำงานที่เปลี่ยนไปของกลุ่มที่เข้าร่วม สำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองและขยายสู่ทีมงานและคนรอบข้าง

Send us mail