ปี 2559

AMWAY

บริษัท  แอมเวร์ (ประเทศไทย)  จำกัด  (สำนักงานใหญ่)  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You ”   เมื่อวันที่  5   มกราคม    2559   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

KTBL

บริษัท  กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  จำกัด  (สำนักงานใหญ่)  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรมหลักสูตร  ”  First  Day  ”  เมื่อวันที่  21 – 22  มกราคม   2559   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. เจษฎา    วัฒนวิทย์กุล

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  ”   เมื่อวันที่  2 – 3   มีนาคม   2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  เจษฎา   วัฒนวิทย์กุล

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”  เทคนิคการเป็นหัวหน้างานอย่างมีประสิทธิภาพ  ” รุ่นที่ 177  และหลักสูตร  ”  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ” รุ่นที่  185    เมื่อวันที่  30 – 31   มีนาคม  และ  1  เมษายน    2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล   นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”  การเป็นหัวหน้างานระดับต้น  ( Supervisory  Skill )  ”   เมื่อวันที่  20 – 22   เมษายน      2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล   นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย   จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”  การพัฒนาผูันำ   : กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ  (ฺ Building  Business  Leaders ) รุ่่นที่ 45  ”   เมื่อวันที่  10 – 11    พฤษภาคม   2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล   นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย   จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”  การพัฒนาผูันำ   : กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ  (ฺ Building  Business  Leaders ) รุ่่นที่ 46  ”   เมื่อวันที่  6 – 7    มิถุนายน   2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  นพพล   นพรัตน์

บริษัท   จำกัด  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”    ”   เมื่อวันที่  2 – 3   มีนาคม   2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  เจษฎา   วัฒนวิทย์กุล

บริษัท   จำกัด  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”    ”   เมื่อวันที่  2 – 3   มีนาคม   2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  เจษฎา   วัฒนวิทย์กุล

บริษัท   จำกัด  ร่วมกับ  D 4  จัดสัมมนาอบรม  หลักสูตร  ”    ”   เมื่อวันที่  2 – 3   มีนาคม   2559   โดย  อ.ยงยุทธ์   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ   อ.  เจษฎา   วัฒนวิทย์กุล