ปี 2557

Linde

บริษัท ลินเด้  (ประเทศไทย)  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Service  Excellence ”   เมื่อวันที่  24 -25  มกราคม   2557    โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Kimball

บริษัท  คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  The  Art  Of  Communication &  Relationship  ”  เมื่อวันที่  28   มกราคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Amway

บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  1/57   เมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์   2557   โดย  อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 151  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  157    เมื่อวันที่   20-21-22   กุมภาพันธ์   2557   โดย  อ.  ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล     นพรัตน์

Italthai

บริษัท  อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่   24   กุมภาพันธ์   2557   โดย  อ.  ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล     นพรัตน์

Italthai

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์    2557   โดย  อ.  ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Building  Business  Leader  ”  รุ่นที่  37   เมื่อวันที่  5 – 7  มีนาคม   2557    โดย  อ.  ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.  นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Give Negotiation & Get Collaboration ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่  10  มีนาคม   2557    โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ” Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 153  และ  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 159   เมื่อวันที่  13-14-15   มีนาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.  นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ” Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 154  และ  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 160   เมื่อวันที่  17-18-19   มีนาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.  นพพล    นพรัตน์

Songkla Canning

บริษัท อารี แอนด์ แอสโซซิเอทส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Counselling  Workshop ”  ให้แก่บริษัท สงขลาแคนนิ่ง  จำกัด  (มหาชน)   เมื่อวันที่  22 – 23  มีนาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล  นพรัตน์

Deves

บริษัท  เทเวศประกันภัย  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Culture  Change  for  Manager  ”  เมื่อวันที่  25   มีนาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.  นพพล   นพรัตน์

Linde

บริษัท  ลินเด้  (ประุเทศไทย)  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”   เมื่อวันที่  31  มีนาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Nok Air

บริษัท  สายการบินนกแอร์  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Empowering  Yourself  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อ วันที่  2   เมษายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท แอมเวย์  (ประเทศไทย)   จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อ วันที่  18   เมษายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Building  Business  Leader  ”   รุ่นที่  38   เมื่อวันที่  21 – 23  เมษายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”   รุ่นที่  155  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  161   เมื่อวันที่  24 – 25 – 26  เมษายน     2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Nok Air

บริษัท  สายการบินนกแอร์  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Empowering  Yourself  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่  28  เมษายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.  นพพล    นพรัตน์

Nok Air

บริษัท  สายการบินนกแอร์  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนาหลักสูตร  ”  Empowering  Yourself  ”   รุ่นที่  3  เมื่อวันที่  29   เมษายน   2557  โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล     นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Meeting  ”   เมื่อวันที่   30  เมษายน    2557    โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.  นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  Management  ”    เมื่อวันที่   6    พฤษภาคม     2557   โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

Boonrawd

ศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรมคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  การประเมินสมรรถนะและการพัฒนาบุคคลากรโดยใชัหลัก  Competency  Gap  ”   ให้กับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่  จำกัด    เมื่อวันที่   9   พฤษภาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Enhance  Change  and  Commitment  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   14   พฤษภาคม    2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  FLL   ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   15 – 16    พฤษภาคม    2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

Chanvanich

บริษัท  จันวาณิชย์  ซีเคียวริตี้  พริ้นท์ติ้ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Step  to  Leader  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่  19 – 20   พฤษภาคม   2557    โดย  อ.  ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.  นพพล     นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่  21 – 22  พฤษภาคม   2557    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SGS

บริษัท  เอส จี เอส  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม    2557    โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Dhipaya

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Step  To  Leader  ”   เมื่อวันที่  24 – 26  พฤษภาคม   2557    โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล   นพรัตน์

ฺBBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  157  และ  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  163   เมื่อวันที่  29 – 30 – 31  พฤษภาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  Management  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่  2  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  FLL  ”  รุ่นที่ 2    เมื่อวันที่  3 – 4  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Give  Negotiation  &  Get  Collaboration  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่  5  มิถุนายน    2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Deves

บริษัท  เทเวศประกันภัย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่  7   มิถุนายน    2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  FLL  ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่  9 – 10  มิถุนายน     2557   โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ซิเมนต์ – ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  การเป็นหัวหน้างานระดับต้น  ( Supervisory  Skill )  ”   เมื่อวันที่  11 – 13  มิถุนายน   2557   โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Analytical  Thinking  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  16  มิถุนายน    2557    โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Creative  Thinking  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  17  มิถุนายน    2557    โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Saraburi Sugar

บริษัท  น้ำตาลสระบุรี  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   23  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Saraburi Sugar

บริษัท  น้ำตาลสระบุรี  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   24  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Saraburi Sugar

บริษัท  น้ำตาลสระบุรี  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่   25  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Saraburi Sugar

บริษัท  น้ำตาลสระบุรี  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่   26  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

MOST

สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่  ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  การสร้างทีมงานเพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  ”   เมื่อวันที่  27-28  มิถุนายน   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  Management  ”  รุ่นที่  4  เมื่อวันที่   30   มิถุนายน       2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

TATA

บริษัท  ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  100%  Accountability  ”  เมื่อวันที่   2  กรกฎาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

กลต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”   เมื่อวันที่  4   กรกฎาคม   2557   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล    นพรัตน์

UOB

ธนาคารยูโอบี  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  เมื่อวันที่  5   กรกฎาคม    2557   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Building  Business  Leader   ”  รุ่นที่ 39  เมื่อวันที่   7 – 9  กรกฎาคม     2557    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ” Analytical  Thinking  ”  รุ่นที่ 3  เมื่อวันที่  15   กรกฎาคม    2557    โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 160  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  166  เมื่อวันที่  17-18-19   กรกฎาคม   2557   โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์ และ  อ.นพพล    นพรัตน์

CPF

บริษัท  ซีพีเอฟ  เทรนนิ่ง  เซ็นเตอร์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  One Team One Dream  หนึ่งความฝัน  หนึ่งใจเดียวกัน  ”  เมื่อวันที่  26   กรกฎาคม    2557   โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Analytical  Thinking  ”  รุ่นที่  2  เมื่อวันที่   29   กรกฎาคม    2557   โดย อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Creative  Thinking  ”  รุ่นที่  2  เมื่อวันที่   30   กรกฎาคม    2557   โดย อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Dhipaya

บริษัท  ศูนย์ฝึกอบรมทิพย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Step  to  Leader  ”  รุ่นที่  2  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม –  2   สิงหาคม      2557    โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

KTB

ธนาคารกรุงไทย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Building  Business  Leaders  ”  รุ่นที่  40  เมื่อวันที่   4 – 6  สิงหาคม    2557   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 161  และ หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  167   เมื่อวันที่  14-15-16   สิงหาคม     2557  โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SMP

บริษัท  สยามกลการอะไหล่  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Change  Within  You ”  เมื่อวันที่  2   กันยายน    2557    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

TATA

บริษัท  ทาทา มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Spirit  of  Excellence  ”  เมื่อวันที่  9  กันยายน    2557   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท   สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่  10 – 11  กันยายน    2557    โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Siam Kubota

บริษัท   สยามคูโบต้า  คอร์ปอเรชั่น  จำกัด  ร่วมกับ   ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่  15  กันยายน    2557    โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท   สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  for  FLL ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่  18 – 19  กันยายน    2557    โดย อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  162  และ  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  168  เมื่อวันที่  25-26-27   กันยายน   2557   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์  (ประเทศไทย)   จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Deliver  Excellent  ”  รุ่นที่  1  เมื่อวันที่  29 – 30   กันยายน    2557   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

PCL

บริษัท  พี ซี แอล  โฮลดิ้ง  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Coaching – Develop / Motivation  Skills  ”  รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่   7   ตุลาคม     2557   โดย อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  การเป็นหัวหน้างานระดับต้น ( Supervisory  Skill )  ”   เมื่อวันที่   8 – 10  ตุลาคม   2557   โดย อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

PCL

บริษัท  พี ซี แอล  โฮลดิ้ง  จำกัด  ร่วมกับ   ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Coaching – Develop / Motivation Skills ” รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่  30   ตุลาคม   2557   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล   นพรัตน์

Chanvanich

บริษัท  จันวาณิชย์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Good  To  Great  ”   เมื่อวันที่  11 – 12  พฤศจิกายน   2557   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  165  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  171   เมื่อวันที่  13-14-15   พฤศจิกายน   2557     โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  167  และ  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  173   เมื่อวันที่  11-12-13   ธันวาคม   2557       โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

MuangThai

บริษัท  เมืองไทยประกันภัย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Communication  &  Collaboration  ”  เมื่อวันที่  20  ธันวาคม    2557   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์