ปี 2555

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Enhance  Change  and  Commitment  ”  เมื่อวันที่  12   มกราคม    2555   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลล์  จำกัด   ร่วมกับ   ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Boosting  Business  Results  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   13    มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลล์  จำกัด   ร่วมกับ   ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Boosting  Business  Results  ”  รุ่นที่  2  เมื่อวันที่   16    มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ. นพพล    นพรัตน์

CRG

บริษัท  เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่   19   มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

CRG

บริษัท  เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Performance  Dialogue  Process  ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่   20   มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Change  Within  You  for  Brand 1-3  ”  รุ่นที่ 6   เมื่อวันที่   23   มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

CRG

บริษัท  เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่ 2    เมื่อวันที่   26   มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

CRG

บริษัท  เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Performance  Dialogue  Process  ”  รุ่นที่ 2    เมื่อวันที่   27   มกราคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 1/55  เมื่อวันที่   1 – 2  กุมภาพันธ์     2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล   นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท  ซีนิธ  พลัส  พลัส  จำกัด   ร่วมกับ ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Synergistic   Teamwork  ”   เมื่อวันที่   4   กุมภาพันธ์     2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ. นพพล   นพรัตน์

DEVES

บริษัท  เทเวศประกันภัย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ   ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Passion  Discipline  Integrity  &  Commitment  ”   รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  6   กุมภาพันธ์   2555  โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

KTB

บมจ.  ธนาคารกรุงไทย  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Building  Business  Leaders  ”  รุ่นที่ 31   เมื่อวันที่   8  –  10   กุมภาพันธ์    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 2/55   เมื่อวันที่   14 – 15   กุมภาพันธ์    2555   โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Effective  Time  Management  ”     เมื่อวันที่   16  กุมภาพันธ์    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Boosting  Business  Results  ”   รุ่นที่ 3   เมื่อวันที่   17   กุมภาพันธ์    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Boosting  Business  Results  ”   รุ่นที่ 4   เมื่อวันที่   21   กุมภาพันธ์    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Boosting  Business  Results  ”   รุ่นที่ 5   เมื่อวันที่   22   กุมภาพันธ์    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TATA

บริษัท  ทาทา มอเตอร์ส  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Problem  Solving  &  Decision  Making  ”  เมื่อวันที่   22 – 23   กุมภาพันธ์    2555    โดย  อ. จักรพงษ์   วงศ์วัน

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  Effective  Time   Management   ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่   23 – 24   กุมภาพันธ์    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

KIATNAKIN BANK

ธนาคารเกียรตินาคิน  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  for  the  Best  ”  รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่  25 – 26   กุมภาพันธ์    2555    โดย  อ.นพพล    นพรัตน์  และทีมงาน

DEVES

บริษัท   เทเวศประกันภัย  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Passion  Discipline  Integrity  &  Commitment  ”   รุ่นที่  2    เมื่อวันที่  27   กุมภาพันธ์   2555   โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 14   เมื่อวันที่   28-29    กุมภาพันธ์     2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Pioneer

บริษัท  ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่  1   มีนาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ อ. นพพล    นพรัตน์

KIATNAKIN BANK

ธนาคารเกียรตินาคิน   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Change  for  the  Best ”  รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่   3 – 4   มีนาคม   2555   โดย  อ.นพพล    นพรัตน์   และทีมงาน

Pioneer

บริษัท  ไพโอเนียร์ อีเล็คโทรนิคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่  9   มีนาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ อ. นพพล    นพรัตน์

KIATNAKIN BANK

ธนาคารเกียรตินาคิน  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  for  the  Best  ”  รุ่นที่ 3   เมื่อวันที่   10 – 11  มีนาคม    2555   โดย  อ.นพพล   นพรัตน์ และทีมงาน

KTB

บมจ. ธนาคารกรุงไทย   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Building  Business  Leaders  ”  รุ่นที่  32   เมื่อวันที่  13 – 15  มีนาคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

CRC

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Team  Collaboration  &  Communication  ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่   16    มีนาคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

CRC

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Team  Leadership   ”     เมื่อวันที่   22    มีนาคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท  ซีนิธ  พลัส  พลัส  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Proactive  Coaching  &   Delegation  ”  ให้กับ บริษัท  ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จำกัด   เมื่อวันที่   23   มีนาคม  2555   โดย อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล  นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  15   เมื่อวันที่   26 – 27  มีนาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล   นพรัตน์

Symphony

บริษัท  ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Empowering  Yourself  ” รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่   29 – 30   มีนาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ  จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  16  เมื่อวันที่  3  –  4   เมษายน   2555   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  for  FMT  ”  รุ่นที่   5   เมื่อวันที่   5   เมษายน   2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Boosting  Business  Results  ”  รุ่นที่  6   เมื่อวันที่   19   เมษายน    2555   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  Boosting  Business  Results  ”  รุ่นที่  7   เมื่อวันที่   20   เมษายน    2555   โดย  อ. ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

KBANK

บมจ.  ธนาคารกสิกรไทย   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร   ”  The  Art  of  Communication  &   Relationship  ”   เมื่อวันที่   21   เมษายน    2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”   รุ่นที่  17   เมื่อวันที่   23 –  24   เมษายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ. นพพล    นพรัตน์

CTS

CTS  Electronics  Corporation  (Thailand)  Ltd.  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา   หลักสูตร  ”  The  Art  of  Communication  &   Relationship  ”   เมื่อวันที่  25   เมษายน   2555   โดย  อ. ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท   สยามมิชลิน   จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   26 – 27   เมษายน    2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอร์เรชั่น  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร   ”  SKC  All  Together  ”  เมื่อวันที่  2 – 5  พฤษภาคม    2555   โดย  อ.นพพล   นพรัตน์  และ  ทีมงาน

Pruksa

บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Problem  Solving  and   Decision  Making  ”   เมื่อวันที่   8   พฤษภาคม     2555    โดย  อ.ผ่องศรี     วงศ์ทวีสุข

LGE

บริษัท  แอลจี  อีเลคทรอนิคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”    เมื่อวันที่   8   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

PCL

บริษัท  พี ซี แอล  โฮลดิ้ง  จำกัด   ร่วมกับ  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”   รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   11   พฤษภาคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์   และ   อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท   พฤกษา เรียลเอสเตท  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  AF Competency  for  Success  ”   เมื่อวันที่   12 – 13   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Aerothai

บริษัท   วิทยุการบินแห่งประเทศไทย  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Step  to   Leader   ”  รุ่นที่  1/2555  เมื่อวันที่   14 – 15   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

PCL

บริษัท   พี ซี แอล  โฮลดิ้ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent   Supervisor  ”   รุ่นที่  2  เมื่อวันที่   16   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective   Time   Management  ”  รุ่นที่  1    เมื่อวันที่   17  พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

ISUZU

บริษัท  ตรีเพชรอีซูซุเซลส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective   Time   Management  ”  รุ่นที่  2    เมื่อวันที่   18    พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท   พฤกษา เรียลเอสเตท  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  AF Competency  for  Success  ”   เมื่อวันที่   19 – 20   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท   แอมเวย์  (ประเทศไทย)   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   เมื่อวันที่   23   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

LGE

บริษัท   แอลจี  อีเลคทรอนิคส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Communication  ”   เมื่อวันที่   24   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

TPG

บริษัท   ไทย  ฟู้ดส์  สไวไลน์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”   เมื่อวันที่   25   พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ     พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

KT-ZMICO

บริษัทหลักทรัพย์  เคที  ซีมิโก้  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Spirit  of  Excellence  ”   เมื่อวันที่  26 – 27  พฤษภาคม    2555    โดย  อ.นพพล    นพรัตน์  และทีมงาน

KTB

บมจ. ธนาคารกรุงไทย   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Building  Business  Leaders  ”  รุ่นที่  33   เมื่อวันที่  29 – 31  พฤษภาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Communication  In  Organization   ”   รุ่นที่  1  เมื่อวันที่    1    มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  94  เมื่อวันที่   5 – 6    มิถุนายน     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”   Change  Within  You   ”  รุ่นที่  1    เมื่อวันที่   7    มิถุนายน      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

LGE

บริษัท  แอลจี  อีเลคทรอนิคส์  (ประเทศไทย)   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  The  Art  of  Communication  &   Relationship  ”   รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่   8    มิถุนายน     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท   พฤกษา  เรียลเอสเตท  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  AF  Competency  for  Success  ”    เมื่อวันที่   9    มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”   รุ่นที่  95  เมื่อวันที่   11 – 12   มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You ”   รุ่นที่  2  เมื่อวันที่  13   มิถุนายน   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”   เมื่อวันที่  14 – 15  มิถุนายน   2555  โดย  อ.นพพล    นพรัตน์ และทีมงาน D4

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  96   เมื่อวันที่   18 –  19   มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”   รุ่นที่  3   เมื่อวันที่   20   มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท   สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Enhance  Change  and  Commitment  ”   เมื่อวันที่   21   มิถุนายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท  ซีนิธ พลัส พลัส  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You   ”   ให้กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จำกัด  เมื่อวันที่   22   มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ” Effective  Time  Management & Effective  Communication  Skill   ”   เมื่อวันที่   25 – 26   มิถุนายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท   จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Meeting  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่  27   มิถุนายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”   รุ่นที่  3  เมื่อวันที่   28 – 29    มิถุนายน   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Aerothai

บริษัท   วิทยุการบินแห่งประเทศไทย   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”   Step  to  Leader   ”   รุ่นที่  2/2555  เมื่อวันที่   5 – 6   กรกฏาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

D4

Life  Learning  Center  ภายใต้  ดี  โฟ   จัดสัมมนา  โครงการ  ”  เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต   ”  ภาค 2  (ฟรี)  เมื่อวันที่   8    กรกฎาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ   ดี  โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร    ”  Excellent    Supervisor   ”  รุ่นที่  98    เมื่อวันที่   9 – 10    กรกฎาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Lalin

บริษัท  ลลิล พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา หลักสูตร   ”  Team  Management   ”   เมื่อวันที่   11    กรกฎาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด  ร่วมกับ   ดี  โฟ   จัดสัมมนา หลักสูตร   ”  Communication  In  Organization   ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่   12    กรกฎาคม    2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ   ดีโฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You For Band 1-3   ”    เมื่อวันที่   13    กรกฎาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

D4

Life  Learning  Center  ภายใต้   ดีโฟ   จัดสัมมนา  โครงการ  ”  เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิต   ”  ภาค 3  (ฟรี)   เมื่อวันที่   15    กรกฎาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด  (มหาชน)    ร่วมกับ   ดีโฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor   ”  รุ่นที่  99   เมื่อวันที่   16 – 17    กรกฎาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท   ซีนิธ  พลัส  พลัส   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”   Change  Within  You   ”   รุ่นที่ 2  ให้กับ บริษัท  ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จำกัด   เมื่อวันที่   18   กรกฎาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  100   เมื่อวันที่   23 –  24   กรกฎาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

PETRONAS

บริษัท  ปิโตรนาส  รีเทล (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You   ”   เมื่อวันที่   27   กรกฎาคม    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKL

บริษัท  สยามคูโบต้าลีสซิ่ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  &  Effective Communication  Skill  ”  เมื่อวันที่  30 – 31  กรกฎาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Champion  of  Service  Excellent   ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  6   สิงหาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Champion  of  Service  Excellent   ”  รุ่นที่ 2   เมื่อวันที่  7   สิงหาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 101  เมื่อวันที่   8 – 9  สิงหาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

GO

General  Outsourcing  Co., Ltd.  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  โครงการ  ”  Yong  Executive  Development  Program  ”  Part 2  เมื่อวันที่   10   สิงหาคม   2555  โดย  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์ เฮ้าส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Champion  of  Service  Excellent   ”  รุ่นที่ 3   เมื่อวันที่  14   สิงหาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

K-Asset

บริษัท  หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Step  to  Team  Leaders  ”   เมื่อวันที่  17   สิงหาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  102  เมื่อวันที่  20 – 21   สิงหาคม   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

T Holding

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แก้วมัลลิกา  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  จิตวิทยาการบริหารทีมงาน  ”  รุ่นที่ 1  ให้กับ บริษัท  ธีร์ โฮลดิ้ง  จำกัด  เมื่อวันที่   22 – 23  สิงหาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent   Supervisor  งาน  ”  รุ่นที่  103  เมื่อวันที่   27- 28  สิงหาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

T Holding

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แก้วมัลลิกา  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  จิตวิทยาการบริหารทีมงาน  ”  รุ่นที่ 2  ให้กับ บริษัท  ธีร์ โฮลดิ้ง  จำกัด  เมื่อวันที่   29 – 30  สิงหาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKL

บริษัท  สยามคูโบต้าลีสซิ่ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”   เมื่อวันที่   31   สิงหาคม  –  1  กันยายน   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor ”  รุ่นที่ 105   เมื่อวันที่  3 – 4  กันยายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล     นพรัตน์

GO

General  Outsourcing  Co., Ltd.  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  โครงการ  ”   Young  Executive  Development  Program  ”  Part 3   เมื่อวันที่  3   กันยายน    2555   โดย  อ.นพพล     นพรัตน์

Lalin

บริษัท  ลลิล  พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Team  Management ”   รุ่นที่  2    เมื่อวันที่  5  กันยายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ   พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล     นพรัตน์

GO

General  Outsourcing  Co., Ltd.  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  โครงการ  ”   Young  Executive  Development  Program  ”  Part 4   เมื่อวันที่  6   กันยายน    2555   โดย  อ.นพพล     นพรัตน์

EGCO

บริษัท  ผลิตไฟฟ้า   จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Spirit  of  Excellent  ”   รุ่นที่ 1  เมื่อวันที่  7 – 8   กันยายน    2555 โดย  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  รุ่นที่  4  เมื่อวันที่  11 – 12   กันยายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCB LIFE

บริษัท  ซีนิธ  พลัส  พลัส  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Proactive  Coaching  &  Delegation  ”  ให้กับ บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต  จำกัด  เมื่อวันที่   13   กันยายน    2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Powerline

บริษัท  เพาเวอร์ไลน์  เอ็นจิเนียริ่ง  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”   เมื่อวันที่  15   กันยายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 106   เมื่อวันที่   17-18   กันยายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Boonthavorn

บริษัท  บุญถาวร  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  D4  Professional  Trainer   ”  รุ่นที่ 1   เมื่อวันที่  19 – 20   กันยายน   2555   โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

EGCO

บริษัท  ผลิตไฟฟ้า  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Spirit  of  Excellent  ”  รุ่นที่ 2  เมื่อวันที่   21 – 22  กันยายน   2555  โดย  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด  (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 108  เมื่อวันที่  24 – 25  กันยายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Kimball

บริษัท  คิมบอล  อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  The  Art  of   Communication  &  Relationship  ”   เมื่อวันที่   26   กันยายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

PCL Holding

บริษัท  พี ซี แอล  โฮลดิ้ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  Part 2   เมื่อวันที่  28   กันยายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (อมตะนคร)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่   27   กันยายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BJCFoods

บริษัท  เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Role  &  Responsibility  ”  เมื่อวันที่   29 – 30    กันยายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  109  เมื่อวันที่   1 – 2    ตุลาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BJCFoods

บริษัท  เบอร์ลี่  ยุคเกอร์  ฟู้ดส์  จำกัด   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่   3    ตุลาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Enhance  Change  and  Commitment  ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่   5   ตุลาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

INERGY

บริษัท  อิเนอร์ยี  ออโตโมทีฟ  ซิสเต็มส์  (ประเทศไทย)  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Passion  Discipline  Integrity  &  Commitment  ”  เมื่อวันที่   6   ตุลาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่ 110  เมื่อวันที่   8 – 9   ตุลาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SODEXO

บริษัท  โซเด็กโซ่  เฮ็ลธแคร์  ซัพพอร์ท  เซอร์วิส (ประเทศไทย)   จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Service  Champion  ”  เมื่อวันที่   9   ตุลาคม     2555  โดย  อ.จรวยพร  คิวภรณ์

THAI NAMTHIP

บริษัท   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”   ”  เมื่อวันที่   27   กันยายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BJCFoods

บริษัท  เบอร์ลี่  ยุคเกอร์  ฟู้ดส์  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”   The  Art  Of Communication  &  Relationship  ”  เมื่อวันที่   11   ตุลาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKL

บริษัท  สยามคูโบต้าลีสซิ่ง  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  &  Effective  Communication  Skill  ”  เมื่อวันที่   12 – 13   ตุลาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor ”  รุ่นที่  111  เมื่อวันที่   15 – 16   ตุลาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Gateaux House

บริษัท  กาโตว์  เฮ้าส์  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Service  Beyond  Expectation  ”  เมื่อวันที่   17   ตุลาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Boonthavorn

บริษัท  บุญถาวร  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  D4  Professional  Trainer  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   18 – 19   ตุลาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BETAGRO

บริษัท  เบทาโกร  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Service  ”  รุ่นที่  1   เมื่อวันที่   25   ตุลาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

PETRONAS

บริษัท  ปิโตรนาส  รีเทล (ประเทศไทย)  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   26   ตุลาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ   จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  115    เมื่อวันที่   29 – 30   ตุลาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

MICHELIN

บริษัท  สยามมิชลิน   จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  for  Production  ”  รุ่นที่  1  เมื่อวันที่   31   ตุลาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BOONTHAVORN

บริษัท  บุญถาวร  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  D4  Professional  Trainer  ”  รุ่นที่ 3   เมื่อวันที่   1 – 2   พฤศจิกายน     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BETAGRO

บริษัท  เบทาโกร  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Service  ”  รุ่นที่  2  เมื่อวันที่   5   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

HONDA

บริษัท  เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Trainer  ”  เมื่อวันที่   6 – 7   พฤศจิกายน      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SCG

บริษัท  เอสซีจี  ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Supervisory  Skill  Workshop  ”  เมื่อวันที่   8 – 9   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Spirit  of  Excellence  ”  เมื่อวันที่   10   พฤศจิกายน   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  120    เมื่อวันที่   12 – 13   พฤศจิกายน     2555    โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Amway

บริษัท  แอมเวย์ (ประเทศไทย)  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่   15   พฤศจิกายน     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BETAGRO

บริษัท  เบทาโกร  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Service  ”  รุ่นที่  3   เมื่อวันที่   16   พฤศจิกายน     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BBL

ธนาคารกรุงเทพ  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Supervisor  ”  รุ่นที่  122  เมื่อวันที่   19 – 20    พฤศจิกายน      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  for  Production  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   21   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

BETAGRO

บริษัท  เบทาโกร  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Service  ”  รุ่นที่  4  เมื่อวันที่   22   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Lalin

บริษัท  ลลิล  พร็อพเพอร์ตี้  จำกัด  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Team  Management  ”  เมื่อวันที่   23   พฤศจิกายน      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

CPF

บริษัท  ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่   24   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  for  Production  ”  รุ่นที่  3  เมื่อวันที่   27   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

MAHIDOL U.

มหาวิทยาลัย มหิดล  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่   28   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

PRUKSA

บริษัท  พฤกษา เรียลเอสเตท  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Excellent  Negotiation  &  Coordination  ”  เมื่อวันที่   29   พฤศจิกายน    2555  โดย  อ.ผ่องศรี  วงศ์ทวีสุข

SKC

บริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Team  Learning  ”  รุ่นที่  1  เมื่อวันที่   30  พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม    2555  โดย  อ.นพพล    นพรัตน์ และทีมงาน

Pruksa

บริษัท  พฤกษา  เรียลเอสเตท  จำกัด (มหาชน)   ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Performance  Dialogue  Process   ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   3   ธันวาคม      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

PTT

บริษัท  ปตท.  จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  เมื่อวันที่   4   ธันวาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

CPF

บริษัท  ซีพีเอฟ  เทรดดิ้ง  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Time  Management  ”  เมื่อวันที่   6   ธันวาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

SKC

บริษัท   สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Team  Learning   ”  รุ่นที่  2  เมื่อวันที่   7 – 8    ธันวาคม   2555  โดย  อ.นพพล    นพรัตน์  และทีมงาน D4

Pruksa

บริษัท   พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Effective  Meeting  ” รุ่นที่  3   เมื่อวันที่   12    ธันวาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน  จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  for  Production  ”  รุ่นที่  4   เมื่อวันที่   13   ธันวาคม     2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Pruksa

บริษัท   พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Cross  Functional  Communication  ”  รุ่นที่  2   เมื่อวันที่   14   ธันวาคม    2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Bot

ธนาคารแห่งประเทศไทย    ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  การสร้างพลังในการทำงาน  ”  เมื่อวันที่   19   ธันวาคม      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Michelin

บริษัท  สยามมิชลิน จำกัด ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  FLL’s  Leadership  for  Production  ”  รุ่นที่  5  เมื่อวันที่   20   ธันวาคม      2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์

Krungsi

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   จำกัด (มหาชน)  ร่วมกับ  ดี โฟ   จัดสัมมนา  หลักสูตร  ”  Change  Within  You  ”  เมื่อวันที่   26   ธันวาคม   2555  โดย  อ.ยงยุทธ    พีรพงศ์พิพัฒน์  และ  อ.นพพล    นพรัตน์